SJR är ett auktoriserat bemanningsföretag och rekryteringsföretag samt certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, vilket ger extra trygghet för kunder och medarbetare. Med auktorisationen har vi förbundit oss att följa arbetsmarknadens lagar och regler, certifieringen säkerställer det systematiska kvalitets- och miljöarbetet.

Auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag

auktoriserat_storSJR är auktoriserat av Almega Bemanningsföretagen. Detta är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom personaluthyrning, entreprenad, rekrytering och omställning. Almega Bemanningsföretagen är medlem i Svenskt Närings- liv och har ca 570 medlemsföretag varav drygt 510 är auktoriserade. Under 2011 hade Almega Bemanningsföretagen sammanlagt ca 62 900 årsanställda.
auktoriseratAuktorisationen är en garanti för kunder och medarbetare att företaget är seriöst och följer lagar och regler. Auktoriserade företag måste följa Almega Bemanningsföretagens etiska regler, tillämpa bran- schens allmänna leveransvillkor samt teckna kollektiv- avtal. Samtliga auktoriserade företag omfattas även av en ansvarsförsäkring som garanterar trygghet för deras kunder.
Efter granskning i Auktorisationsnämnden beslutar Bemanningsföretagens styrelse om auktorisation och medlemskap innan företaget får rätt att använda auktorisationsmärket och benämna sig Auktoriserat Bemanningsföretag. Auktorisationen är tidsbegränsad och lämnas för tolv månader i taget, därefter måste företagen ansöka på nytt.

Förnyad kvalitets- och miljöcertifiering

isoKvalitetskraven har alltid varit mycket höga inom SJR. För att säkerställa alla processer från uppstart till leverans certifierades verksamheten 2009 enligt Svensk Standard SSeN ISO 9001. Denna certifiering förnyades under 2012 och är ett viktigt verktyg i vårt kvalitetsarbete.
Certifieringen signalerar också till våra kunder att vi tar kvalitetsarbetet seriöst. Vi granskas regelmäs- sigt både internt och externt, vilket ökar kundernas förtroende för oss samtidigt som det bidrar till att minska våra kostnader.
Under 2009 certifierade vi även vårt miljöarbete enligt Svensk Standard SS-eN ISO 14001. även denna certifiering förnyades under 2012. ISO 14001 syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning och är en del av SJR:s bidrag till en hållbar utveckling. Med certifieringen ökar vi medvetenheten hos samtliga anställda och får ett effektivt verktyg för att systematisera vårt miljö- arbete på kort och lång sikt. Det är vårt och våra medarbetares bidrag till en bättre miljö för vår egen och kommande generationer.
De förnyade certifieringarna gäller för tre år framåt.