Kvalitetspolicy

SJR verkar för ett långsiktigt och hållbart företagande. Hög kvalitet genom väl beprövade och ständigt förbättrade processer. Vi arbetar för jämställdhet samt mot diskriminering, trakasserier och droger genom interna policys. Vi värnar om miljön genom tydliga mål och rutiner. Tar globalt ansvar genom sociala engagemang och välgörenhet.

Samtliga medarbetare åtar sig att följa tillämpliga lagar och krav som organisationen berörs av samt att medverka till ständiga förbättringar.

Specialist inom ekonomi, bank och finans

Vi kan ekonomi, bank och finans och vi kan rekrytering. Det har vi gjort sedan 1993.

Kvalitet

Väl beprövade och ständigt förbättrade processer som säkerställer rätt person.

Personligt engagemang

Vi tror att en personlig dialog med våra kunder tillsammans med en attityd att alltid vilja göra det ännu bättre, är det som håller i längden.

Miljöpolicy

SJR ska verka för ett långsiktigt hållbart företagande. Vår ambition är att ha en resurseffektiv och miljöanpassad rekryterings- och konsultverksamhet. Verksamheten skall präglas av en helhetssyn där miljöpåverkan beaktas i alla led från inköp till de tjänster och produkter vi tillhandahåller. SJR åtar sig att följa tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs utav samt att ständigt utveckla sitt miljöarbete för att minimera påverkan. Samtlig personal har ansvar för att miljöpolicyn efterlevs.

Denna ambition ska förverkligas genom att:

  • Effektivisera vår energianvändning och om möjligt använda förnyelsebara energikällor.
  • Verka för en bättre källsortering på arbetsplatserna.
  • Beakta miljöaspekterna vid inköp av varor och tjänster till vår dagliga verksamhet.
  • Minska pappersförbrukning och undvika engångsmaterial.
  • Verka för ett miljöriktigt omhändertagande av uttjänt elektronik.
  • Minimerar resor samt minska miljöpåverkan vid resor och transporter inom arbetet.
  • Öka kompetensen i miljöfrågor hos personalen.

Våra ledningssystem för kvalitet och miljö är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 samt SS-EN ISO 14001:2004.

9001_2008_black_TM 14001_2004_black_TM

auktrekryteringsbolag